sanus1 sanus2 sanus3 sanus4

 

TEST Anty-SARS-CoV-2 w klasie IgA oraz IgG w Centrum Medycznym SANUS.

Informujemy, że Centrum Medyczne Sanus oferuje przeprowadzenie testu oznaczającego przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wykonujemy badanie w klasach: Test Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA oraz Test Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgG.  Oferowany przez Nas test polega na identyfikacji przeciwciał specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2 – przeciwciał IgG i przeciwciał IgA.

Do jego przeprowadzenia konieczna jest próbka krwi żylnej. Przeciwciała pojawiają się po ok 11-14 dniach od momentu wystąpienia pierwszych objawów choroby, a ich obecność świadczy o przebytym kontakcie z wirusem.


Test skierowany jest do:
- osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzn. „cisi” nosiciele),
- osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań RT-PCR
- osób szczególnie narażonych na SARS-CoV-2 (np. personel szpitali), które z uwagi na pracę mogą być źródłem zakażenia
- dla pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa

Badań NIE zaleca się na początkowym etapie infekcji, gdyż w początkowej fazie dochodzi do rozpoczęcia produkcji przeciwciał, ale ich poziom jest jeszcze bardzo niski, dlatego wyniki testów mogą być negatywne  (czas określany „oknem serologicznym”).

Wynik ujemny (brak przeciwciał we krwi pacjenta):
1.  brak kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2,
2.  badanie wykonano w trakcie trwania „okna serologicznego”:
– w przypadku podejrzenia zakażenia badanie należy powtórzyć po około 2–4 tygodniach,
–    wynik ujemny pierwszego badania oraz dodatni drugiego potwierdza zakażenie.

Wynik wątpliwy:
1. badanie należy powtórzyć (po 1–2 tygodniach).

Wynik dodatni (obecne przeciwciała we krwi pacjenta):
1. przebyta lub aktywna infekcja SARS-CoV-2,
2. w określonych sytuacjach medycznych istnieje ryzyko otrzymania wyniku fałszywie dodatniego (u 3–4% osób szczepionych na grypę, 2,5% pacjentów z chorobą autoimmunologiczną).


Wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.


Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozpoznanie infekcji SARS-CoV-2 wymaga potwierdzenia obecności materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta (PCR).

 

Schemat diagnostyki COVID-19 (źródło EUROIMMUN Polska)

 

 

 

Termin badania należy uzgodnić z rejestracją Centrum Medycznego SANUS:

- w Lublinie pod numerem telefonu 81 74 71999, 795507337

- w Krasieninie pod numerem telefonu 730 55 50 95

 

UWAGA: nie obsługujemy pacjentów z czynną infekcją i objawami zakażenia.

 

 

Organizacja udzielania świadczeń w Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym

 

  Miejsce przyjazne Seniorom

 

Celem Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego jest zapewnienie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych pacjentom, którzy ukończyli 60 lat.

Nasze działania mają na celu usprawnianie funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym, pomimo postępu choroby otępiennej, utrzymywania się zaburzeń nastroju i zachowania, będących wynikiem zaburzeń psychicznych.

Warunkiem przyjęcia do oddziału jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej POZ, lekarza psychiatrę, lekarza geriatrę lub innego specjalistę w ramach świadczeń NFZ.

W ramach działania Oddziału oferujemy turnusy pobytu dziennego pacjentów, trwające 60 dni.

Pobyt w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 13.00 w ramach NFZ. Istnieje możliwość wydłużenia dziennego pobytu pacjenta w placówce.

 

Rodzaje i formy proponowanych zajęć
 • Terapia psychologiczna obejmująca trening funkcji poznawczych
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Terapia zajęciowa
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Muzykoterapia
 • Zajęcia rekreacyjno-ruchowe, gimnastyka
 • Psychoedukacja pacjentów i ich rodzin

 

Zespół terapeutyczny oddziału dziennego psychogeriatrycznego
 • lekarz psychiatra
 • psycholog
 • psycholog kliniczny
 • psychoterapeuta
 • terapeuta zajęciowy
 • pielęgniarka
 • pracownik socjalny

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej

NZOZ SANUS
ul. Magnoliowa 2
20-143 Lublin
tel:(81) 7473999
tel.kom.: 668136582

 

loga

 

Aktualne zapytania ofertowe. Informacje o wynikach naboru.

pdf icon   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 21/DDOM/2016 na pełnienie obowiązków na stanowisku Logopeda. Publikacja 28.10.2016r.
Pobierz    
     
pdf icon   Zapytanie ofertowe NR 21/DDOM/2016, ogłoszenie o naborze na stanowisko - LOGOPEDA. Publikacja 17.10.2016r.
Pobierz    
     
pdf icon   Zapytanie ofertowe NR 20/DDOM/2016, ogłoszenie o naborze na stanowisko - OPIEKUN MEDYCZNY. Publikacja 16.09.2016r.
Pobierz    
     
pdf iconPobierz   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 17/DDOM/2016 na pełnienie obowiązków na stanowisku pielęgniarki. Publikacja 16.09.2016r.
     
pdf iconPobierz  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 18/DDOM/2016 na pełnienie obowiązków na stanowisku pielęgniarki. Publikacja 16.09.2016r.

   œ  
pdf iconPobierz   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 15/DDOM/2016 na pełnienie obowiązków na stanowisku lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Publikacja 16.09.2016r.
     
pdf icon   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 14/DDOM/2016 na pełnienie obowiązków na stanowisku pielęgniarki oddziałowej. Publikacja 16.09.2016r.
Pobierz    
     

 

 


 

 

Projekt Unijny

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnym w SANUS SP.Z O.O.

Oś Priorytetowa:

1. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Nazwa Działania:

1.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

 

 Beneficjent:

SANUS SP. Z O.O.
z siedzibą w Lublinie
NZOZ SANUS w Wisznicach
ul. Warszawska 88
21-580 Wisznice

 

 loga

 

 

loga

 

Sanus Sp. z o.o. informuje o możliwości korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wisznicach po zakończeniu realizacji projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, konkurs o numerze POWR. 05.02.00-IP.05-00-001/15-Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizowany przez Ministra Zdrowia.

W ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM w takim samym zakresie jak dotychczas. Jednak ze względu na brak możliwości sfinansowania usług DDOM ze środków publicznych świadczenia będą odpłatne, bez dodatkowego zysku dla Sanus Sp. z o.o.

Wg. danych projektowych średniomiesięczny koszt utrzymania jednego pacjenta przy założeniu pełnego obłożenia 14 miejsc wynosi 4057 zł.

Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DDOM. Osoby chętne do skorzystania z wsparcia DDOM prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 519587181

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzienny DOM Opieki Medycznej jest projektem w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu DDOM jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej osobom niesamodzielnym. Projekt skierowany jest szczególnie do osób powyżej 65 r.ż. , których stan zdrowia wymaga większej opieki niż podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna a jednocześnie osoby te nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Dzienny DOM Opieki Medycznej będzie otwarty codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.


DDOM pomoże swoim pacjentom poprzez rehabilitację leczniczą przywrócić sprawność i zdolności do funkcjonowania w środowisku. Otrzymają oni wsparcie terapeutyczne, psychologiczne i motywacyjne. Pomocą zostaną objęci również opiekunowie pacjentów, którzy otrzymają indywidualne konsultacje przygotowujące ich do kontynuacji opieki nad uczestnikami projektu. Ukończona terapia pozwoli na większą samodzielność pacjenta a także na opiekę nad nim na odpowiednim poziomie.

Do udziału w projekcie DDOM zapraszamy osoby niesamodzielne, u których możliwa jest poprawa stanu zdrowia dzięki wsparciu specjalistyczno-rehabilitacyjnemu i które nie wymagają opieki długoterminowej. Proces terapeutyczno-rehabilitacyjny będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta tak, aby leczenie przyniosło najlepsze efekty.


Okres uczestnictwa w projekcie wyniesie między 30 a 120 dni roboczych i będzie zależał od postępów leczenia. W tym czasie pacjenci będą przebywali pod opieką wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, który będzie wyznaczał indywidualny przebieg leczenia, terapię zajęciową, stymulację procesów poznawczych i opiekę pielęgniarską.

W skład zespołu wchodzą:

- lekarz spec. rehabilitacji medycznej,

- lekarz spec. w dziedzinie geriatrii,

- pielęgniarka oddziałowa, kierownik zespołu terapeutycznego, 

- pielęgniarka, 

- fizjoterapeuci, 

- opiekun medyczny, 

- terapeuta zajęciowy, 

- psycholog.

 

W czasie trwania projektu każdy uczestnik będzie miał zapewnione wyżywienie oraz zorganizowany czas wolny, tak aby wszystko przebiegało w warunkach najbardziej zbliżonych do domowych.

Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym: telefonicznie i stacjonarnie.

Osoby, które będą posiadały skierowanie zostaną poddane ocenie stanu klinicznego. Podstawowym kryterium rekrutującym będzie wiek (osoby po 65 r.ż.), kolejnym to stan zdrowia. Osoby wymagające natychmiastowej pomocy będą rekrutowane w pierwszej kolejności.

 

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo:

ul. Warszawska 88
21-580 Wisznice
tel.: (83) 37 82 535
tel.kom.: 784 322 083

DDOM - kontakt telefoniczny: 519 587 181

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Projekt Unijny

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnym w SANUS SP.Z O.O.

Oś Priorytetowa:

1. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Nazwa Działania:

1.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

 

 Beneficjent:

SANUS SP. Z O.O.
z siedzibą w Lublinie
NZOZ SANUS w Wisznicach
ul. Warszawska 88
21-580 Wisznice

 

 loga

 

 

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie.pdf)Pobierz[Oświadczenie Pacjenta]835 kB
Pobierz plik (skierowanie.pdf)Pobierz[Skierowanie do: Ośrodka dziennego rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego NZOZ Sanus]988 kB